תקנון אתר: 2blady, 2blady.fitness, טו בי ליידי

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

כללי

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 7. ידוע למשתמש כי האתר הוא לשימוש נשים בלבד.
 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, או פוגעני כלפי הזולת.
 10. האתר  BLADY (להלן: האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת והעשרת אפשרויות פעילות כושר למגזר החרדי והדתי (והכללי) האתר הינו בבעלות הגב' נחמה פלדמן.
 11. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או העסק ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.
 12. ברכישת מוצר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי העסק בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 13. העסק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

הרשמה

 1. בעת רכישת מנוי באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 2. התשלום באתר הינו חדשי וכרטיס המנוי מחויב בכל חודש בהתאם לתאריך הרישום של רוכש המנוי.
 3. מחיר המנוי באתר כולל מע"מ אלא אם כן צוין אחרת.
 4. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד בהוראות קבע ,בתשלום אחד או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי). פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים. אישור הזמנה מותנה במתן אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.
 5. ביטול המנוי הינו באחריות הרוכש בלבד, בהתאם לתנאי האתר. מובהר, כי אין החזר כספי לאחר חיוב רוכש המנוי בכרטיס האשראי. המנוי רשאי ויכול לבטל את המנוי בכל עת שיחפוץ ו/או אז יחויב כרטיס האשראי שלו עד ליום הביטול בלבד באופן יחסי.
 6. בעת ביצוע הזמנת המנוי לאתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמור לעסק ו/או מי מטעמו הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של העסק. פרטים אלו לא יועברו על ידי העסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי ישלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של העסק, חידושים באתר וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 7. רוכש מנוי שביטל לא יהיה רשאי לכל פיצוי מהעסק בגין הביטול ו/או השינוי כאמור
 8. יודגש כי ביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק והאמור באתר.  
 9. הנרשם אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 10. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 11. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

אין לפרסם את תוכן האתר ללא אישור ואין להעביר קוד משתמש ו/או משתמשת  למי שאינו ו/או אינה מנוי/ה.

 1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
  המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר: גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers; מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking); העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.  הנהלת האתר אינה אחראית אם יבוצעו מעשים בלתי חוקיים על ידי אחרים שלא בשליטתה.
 3. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 4. ידוע לכל מי שנרשם לאתר ו/או עושה פעילות באתר כי הנהלת האתר וכן האתר עצמו פועל בעיקרו עבור נשים, אולם אין באחריות ו/או ביכולת האתר ו/או הנהלת האתר לפקח על הגולשים באתר ו/או על המנויים שלו, בעניין זה וכל אדם העושה בו שימוש הינו על דעתו האישית בלבד, תוך שאינו יכול הוא לבוא בטענות לאתר. הרשמה למנוי מהווה אישור גורף לכל האמור בתקנון זה.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז